Tetthetsprøving

Kontrollerer at rørene er tette
 

Litt om tetthetsprøving


Vi kontrollerer at rørene er tette. Vår søsterbedrift Mortens Rørinspeksjon AS utfører VAkontroll i form av trykk- og tetthetsprøving, da i hovedsak i et ledd av nyanleggskontroll.

 

Trykkprøving

 

Trykkprøving gjennomføres oftest på vannledninger og pumpeledninger. Dette gjøres for å sjekke at rør, skjøter, komponenter og rørdeler er tette og uskadet. En trykkprøving på rørene blir også foretatt for å sikre at forankringen er sterke nok. Rørene blir satt under trykk i en periode for å avdekke svakheter i rørsystemet. Ledningen avstenges med ventil eller blindflens. Først fylles ledningen med vann, dernest tilføres vann gjennom en serviceventil med en pumpe. Trykket økes til ledningens tillatte trykk. Når den gitte prosessen er gjennomført, og følger kravene, godkjennes ledningen. En trykkprøvingstest er noe som blir gjort på de fleste nye vannledninger. Det kan være vanskelig å oppdage små lekkasjer på vannledningene. Dette kan gi feil på prøveresultatene. Det er viktig at all luft er fjernet fra ledningene før testen utføres. Luftlommer kan forstyrre målingene, og det kan resultere i feilaktige måleresultater. Trykkprøving er tidkrevende. Før selve testen kan utføres må ledningen fylles med vann og settes under driftstrykk i 24 til 48 timer. Hvor lang tid ledningen står under trykk er avhengig av dimensjonen og kvaliteten på rørene. Når selve testen starter tar denne testen fra 4 timer å utføre.

Trykkprøving skal utføres etter NORVAR VA-miljøblad 25, NS-EN 3551.

NS-EN 805

Vi har utstyr til å trykkprøve etter den nye standarden NS-EN 805, som vi foreløpig venter med å bruke, da det er en del problemer relatert til denne. Rørinspeksjon Norge har utarbeidet et brev til Standard Norge hvor problemene rundt den nye standarden blir adressert, se følgende link: http://rin-norge.no – Brev til Standard Norge.

Tetthetsprøving

Trykkløse rør blir testet med luft. Dette blir gjort for å kontrollere at rørene er tette og ikke har noen lekkasjer. Det settes inn tetteballer i hver ende av ledningen. Den ene tetteballen har et gjennomløp slik at en kan blåse luft inn i den tettede ledningen. Når en har fått et trykk på en meter vannsøyle (0,1 bar) stenges ledningen. Det varierer ut i fra dimensjon og lengde hvor lenge målingen skal vare og hvor stor synk det kan være for at ledningene kan godkjennes.

Tetthetsprøving skal utføres etter NORVAR VA-miljøblad 24, NS-EN 1610.

Desinfisering / nøytralisering

Alle nye vannledninger skal desinfiseres før de tas i bruk. Desinfiseringen utføres ved at man tilfører natriumhypoklorit (klor) inn i ledningen. Blandingen skal inneholde 30 ppm. klor, som skal ha en virkningstid på et døgn.

Hvis ledningen har rest av klor kan nøytraliseringen starte. Nøytraliseringen utføres fordi klor blandingen kan forurense.

Natriumtiosulfat tilføres vannstrømmen på uttappingspunktet. Når ledningen er fri for klor er vår oppgave utført. Det skal i tillegg tas vannprøve for analysering

Desinfisering skal utføres etter NORVAR VA-miljøblad 39.

Mistenker du at rørene dine lekker?

Vi står klare til å hjelpe!

Kontakt oss